Accueil du site La Tribune
 
Avril 2019
LMMJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

HAFATRA PENTEKOSTA , Mey 2016 .

Article publié le jeudi 12 mai 2016.


Ao anatin’ izao fanamarihana ny Pentekosta izao dia indro ary omena antsika ny Hafatra Pentekosta avy amin’ ny Filohan’ ny FJKM.

HAFATRA PENTEKOSTA

Henoy indray maka indray ny Fanahy. Araraoty ny Pentekosta mba hifampaherezantsika. Mbola mibahana eto amin’ny firenentsika ny tsi-finoana, tsy fihainoana ny fahamarinana dia ny fahamarinan’Andriamanitra na dia misy aza ny Fiangonana manambara izany amin’ny fomba maro samihafa. Ny firoboroboan’ny karazam-pivavahana manao fampianarana manohitra an’i Jesoa tsy ho Andriamanitra sady tsy Zanak’Andriamanitra ary hany Tompo sy Mpamonjy, manohitra an’i Jesoa tsy ho Ilay Mesia dia manambara izany tsi-finoana izany. Tonga efa ela, ary vao mainka miditra eto amintsika ankehitriny ny fivavahana antikristy ; maro noho izany no misalasala ny amin’ny finoany na dia efa kristiana vita batisa aza. Ny fampisarahana ny fiainana andavan’andron’ny kristiana maro sy ny fiainam-pivavahany dia mitory tsi-finoana ihany koa. Amin’ny ankapobeny dia feno hipoka ny trano fiangonana isak’Alahady. Kanefa toa tsy misy fiantraikany eo amin’ny fiainan’ny mino ny finoany, ka tsy mahagaga raha tsy misy fiovana ho amin’ny fahatsarana toy izany koa ny fiainam-pirenena. Ny ratsy dia manohy ny ratsy fanaony ihany, ary ny tsara aza mila ho resin’ny fakam-panahy hanao ny fanaon’izao tontolo izao. Tena miaina ny finoana marina ve isika sa finoana ivelambelany ihany ? Eo anivon’izany tontolon’ny tsi-finoana izany isika no manamarika indray ny andro sy fotoanan’ny Pentekosta. Mampahatsiaro antsika ny teny fanomezan-tokiny i Jesoa fa ny Mpananatra dia tonga mba ho vavolombelona hanambara Azy. Mila anatra sy fanitsiana ary fampaherezana isika Malagasy. Maro no diso lalana mihaino sy mankato feo hafa noho Ilay Mpananatra. Mandroso dia mandroso dia mandroso ankehitriny ny fampiasana fitaovan-tserasera samihafa. Haingana dia haingana noho izany ny fanaparitahana vaovao, na marina izany na diso. Toa ireny seraseram-baovao ireny ankehitriny no henoin’ny maro, eny fa na dia ny kristiana aza ka mibaiko ny hetsika rehetra ataony. Ireny no mamela dindo eo amin’izay efa inoany ka manova izany mihitsy aza. Tsy ny Soratra Masina intsony no loharanon’ny finoana sy mibaiko ny fiainan’ny krsitinana maro fa ny ambaran’ny "internet". Izany no toa marina na ekena ho marina ka mandresy lahatra. Mbola fotoana fanararaotra anefa izao iainantsika izao mba handraisana Ilay Mpananatra dia ny Fanahin’ny fahamarinana hanitsy ny diantsika sy hampiorina mafy ao anatintsika ny finoana an’i Jesoa Ilay tonga tety amin’izao tontolo izao hitady sy hamonjy ny very. Maro no miraviravy tanana, diso fanantenana amin’izao fotoana izao. Manana adidy isika izay nandray ny fanahin’ny faherezana mba hampahery ireny namantsika ireny. Manana adidy ny Fiangonana hanambara ny marina sy ny fahamarinana ka tsy hanaiky hanjakan’ny ota eto amin’ity firenena ity. Jesoa dia nanana fahasahiana namotsipotsitra ny tsi-fahamarinana teo amin’ny fiaraha-monina. Hanana izany fijoroana vavolombelona izany koa ny Fiangonana sy ny kristiana isam-batan’olona. Manomboka ao amin’ny fiangonana izany ary mitohy eo amin’ny fiaraha-monina, eny manerana izao tontolo izao. Manana adidy ny Fiangonana hananatra sy hampahery ny manana andraikitra rehetra eo amin’ny firenena mba hizoran’izy ireny ho amin’ny lalana marina araka an’Andriamanitra ka ho tany miadana tokoa ity tanintsika ity. Ny Fiangonana dia hifototra mafy amin’ny fampianarana sy fitaizam-pinoana marina eo ambany fitarihan’ny Fanahin’ny fahamarinana mba hiorenan’ny kristiana tsara ka tsy hiovany amin’izay nampianarina azy. Finoana iainana, finoana marina, finoana eo ambany fitsilovan’ny Fanahy Masina hatrany anie ny finoan’ny krsitiana malagasy sy ny mponina eto Madagasikara. Ho Pentekosta mitarika antsika hihaino ny Fanahy, hihaino anatra anie izao Pentekosta izao. Henoy ny bitsiky ny Fanahy ary ankatoavy izany. Hoy Jesoa : "Fa raha tonga ny Mpananatra, Izay hirahiko ho aminareo avy amin’ny Ray, dia ny Fanahin’ny fahamarinanaIzay mivoaka avy amin’ny Ray, dia Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy." May 2016 Rasendrahasina Lala Mpitandrina Filohan’ny FJKMForum de l'article

M.K.M.B. M.K.M.B.-20 Date de heure de Bruxelles :
Mercredi 24 Avril 2019 - 2:14:33