Pendant le confinement suivez en direct le culte sur Zoom.
Tous les derniers Dimanches du mois à 15h.

Aza matahotra ianao ,
efa nanavotra anao aho;
efa niantso ny anaranao Aho,
Ahy ianao. Isa 43 : 1

"Faly aho raha hoy izy ireo tamiko:
Andeha isika ho any an-tranon'i  Jehovah" Psaumes 122:1

Mpiara-mivavaka Kristiana Malagasy eto BENELUX

previous arrow
next arrow
Slider

Miarahaba anao mitsidika ny tranokala ny mpiara-mivavaka Kristiana Malagasy eto Benelux.

Tantara

Tany am-piandohana dia hevitra nitsiry avy tamin’ny mpianatra vitsivitsy izay namorona antokompihira nandray anjara hira tao amin’ny Eglise Protestante de Bruxelles- Botanique (E.P.U.B) isaky ny alahady maraina. Taty aoriana vao niforona ny Mpiara- mivavaka kristiana malagasy eto BENELUX (MKMB).

Ankehitriny dia tsy vitsy ireo izay olom-be nanangana izany fikambanana izany no mbola mijanona manabe voho ny fiangonana. Misy ihany koa anefa ireo izay olona vaovao izay mitondra sy mizara ny traikefany avy any amin’ny fiangonana nihaviany samihafa avy. Betsaka ihany koa ireo mpianatra na ireo izay sendra mandalo eto Belgique no tonga miombom-bavaka amin’ny mpikamban’ny MKMB.

komity

2020-2022

Koa amin’izany mangataka aminareo aho, ry rahalahy noho nyfamindrampon’ Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak’ Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety hataonareo izany.

Miravo

Miravo Rakotozanany

MPANDRINDRA

Caroline

Caroline  Ravaoarisoa

MPANDRINDRA MPANAMPY

Eric

Eric Ramiandrisoa

MPANDRINDRA MPANAMPY

Njaka

Njaka Ralaizafisoloarivony

MPITAMBOLA

Holy

Holy Ralainarivo

MPITANTSORATRA

mkmb

Mpiara-mivavaka Malagasy eto BENELUX

FIfandraisana

Tambajotra sosialy